lv | en | ru

Oficiālā daļa

Ieejas kartes sacensību dalībniekiem.

Kartes varēs saņemt sākot no ceturdienas 22. marta.
 • 22.03.-23.03. 10:00-16:00 izstāžu hallē Ķīpsala, Ķīpsalas ielā 8, iepriekš zvanot uz tālruni 29403822
 • 23.03. no 20:00 – 21:30 Juglas vsk. kāpšanas siena, Kvēles iela 64
 • Wall location Hall scheme
Ieejas kartes būs bez fotogrāfijām! Katru reizi ieejot un izejot no halles jānoskanē svītrkods uz kartes. Kods ir unikāls katrai kartei. Ja būsiet izgājuši no halles nenoskanējot karti, atpakaļ vairs netiksiet! Kartes tiek izsniegtas vienreiz un pazaudēšanas gadījumā netiks atjaunotas.

Ieeja skatājiem un citiem interesentiem

Caur galveno ieeju. Ieejas maksa saskaņā ar BT1 cenrādi.
 • Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas
 • Pieaugušajiem – 5 €
 • Pensionāriem, studentiem – 3.50 €
 • Bērniem no 8 līdz 18 gadiem – 3 €

Entrance cards for participants

Entrance cards to competition venue
will be available starting from Mart 22
 • 22.03.-23.03. 10:00-16:00 competition venue, Ķīpsalas ielā 8, call 00 371 29403822
 • 23.03. no 20:00 – 21:30 secondary school Jugla by climbing wall, Kvēles iela 64, Riga
 • 2.04. from 9:30 competition venue, call +371 29403822 when you are at the entrance for personel
Wall location Hall scheme No photos on entrance cards! Each time you leave and enter competition venue you have to scan bar code on the card. Bar code is unique for every card. If you leave venue without scanning entrance card you will not be able to get back! Entrance cards will be issues only once and there will be no replacement cards in case you loose one

Entrance fees for spectators

Through main entrance, fee according to BT1 price list.
 • Children until age of 7 for free
 • Adults – Eur 5.00 €
 • Students – 3.50 €
 • Children from 8-18 – 3.00 €

Входные карты для участников

Входные карты доступны начиная с 22 марта
 • 22.03.-23.03. 10:00-16:00
  на месте проведения соревнований, ул. Ķīpsalas 8, звоните +371 29403822
 • 23.03. no 20:00 – 21:30
  средная школа Jugla ул. Kvēles 64, Рига
 • 22.03. с 9:30 на месте проведения соревнований,
  звоните +371 29403822 когда вы прибыли входа для персонала.
Wall location Hall scheme Фотография не нужна! Каждый раз при входе и выходе вы должны сканировать штрих-код на карте. Штрих-код является уникальным для каждой карты. Если вы оставите место проведения соревнований без сканирования карты вы не сможете вернуться! Входные карты выдаются только один раз и при потере замене не подлежат.

Стоимость посещения выставки для зрителей

Через главный вход, плата в соответствии с прейскурантом BT1.
 • Детям до 7 лет бесплатно
 • Взрослым – 5 €
 • Студентам – 3.50 €
 • Детям с 8-18 лет – 3 €
 • nolikums ( Latvijas čempionāts sporta kāpšana boldringa disciplīnā)

~Programma

Sestdiena, 24. marts

Atlase- 8 maršruti

 • 10:00 Dalībnieku reģistrācija
 • 10:30 – 11:40 DE Meitenes 70(min)
 • 11:55 – 13:05 DE Puikas 70(min)
 • 13:20 – 14:20 BC Jaunietes, F Sievietes 60(min)
 • 14:35 – 15:25 A Sievietes 50(min)
 • 15:40 – 16:35 F Vīrieši 55(min)
 • 16:50 - 17:40 BC Jaunieši, 50(min),
 • 17:55 - 18:45 A Vīrieši 50(min)

Svētdiena, 25. marts

Fināls - 4 maršruti (4 min) - izolācijas zonas slēgšana

 • 10:30 DE Meitenes 10:10
 • 11:10 DE Puikas 10:50
 • 11:45 BC Jaunietes 11:20
 • 12:15 F Sievietes 11:50
 • 12:45 F Vīrieši 12:25
 • 13:20 A Sievietes 13:00
 • 14:00 BC Jaunieši 13:30
 • 14:30 A Vīrieši 14:00
 • 15:45 Apbalvošana

Dalībnieku vecuma grupas

 • DE <= 2003
 • BC 2002 - 1999
 • A >=1998

Dalības maksa

Dalības naudu var pārskaitīt:
Biedrība "Kalnkāpēju sporta centrs",
Jēkabpils iela 19a, Rīga, LV-1003,
Reģistrācijas Nr. LV50008022031
Banka: A/s Swedbanka
Konts: LV 46HABA000140J045072, SWIFT HABALV22
Maksājuma mērķis:
"Par dalību sacensībās Riga open - dalībnieka vārds, uzvārds".

Dalības naudas apmērs ir atkarīgs no tās nomaksas dienas! 
Dalības naudas:
A, F grupas - līdz 16. martam 10 EUR, līdz 23. martam 15 EUR
ED, BC grupas - līdz 16. martam 6 EUR, līdz 23. martam 8 EUR
Ārvalstu dalībnieki, kas ierodas no ārpus EIRO zonas valstīm, dalības maksu var maksāt sacensību vietā un tās apmērs ir atkarīgs no dalībnieka reģistrācijas laika oficiālajā vietnē. Neskaidrību gadījumā rakstiet mums ksc[at]inbox.lv
You have to pay by wire transfer:
Society "Kalnkāpēju sporta centrs",
Address: Jēkabpils iela 19a, Rīga, LV-1003,
Registration No. LV50008022031
Bank: A/s Swedbanka
Account: LV 46HABA000140J045072, SWIFT: HABALV22
Purpose of payment:
"Participation fee for Riga open - name and surname of participant".

Participation fees:
Groups A and F - until 16th of March 10 EUR, until 23rd of March 15 EUR
Groups ED and CB - until 16th of March 6 EUR, until 23rd of March 8 EUR

Climbers from outside EURO zone can pay participation fee at the competition venue and it's amount depends on registration date on official site In case of uncertainty please contact us ksc[at]inbox.lv

Реквизиты для оплаты перечислением: 
Общество "Kalnkāpēju sporta centrs",
Aдрес: ул.Jēkabpils 19a, Рига, LV-1003,
Регистрационный номер: LV50008022031
Банк: A/s Swedbanka
Счет LV 46HABA000140J045072, SWIFT: HABALV22
Назначение платежа: 
"Плата за участие Riga Open - Имя и фамилия участника".

Стоимость участия:
Группы A и F - до 16-го марта в размере 10 EUR, до 23-го марта 15 EUR
в день соревнований 20 EUR
Группы ED и CB - до 16-го марта 6 EUR, до 23-го марта 8 EUR

Участники, из стран вне зоны EURO могут внести оплату на месте проведения соревнований, сумма взноса зависит от даты регистрации на сайте В случае неопределенности, пожалуйста, свяжитесь с нами ksc[at]inbox.lv

Mūs atbalsta

Valsts sportam HRT safy holds Kāpšanas sienas BT1 Ritma institūts RAID.lv

Organizē